เปิดทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 07.30 - 17.00 น.
สามารถสอบถามได้ทาง Line : @kpphm 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจเพิ่มพูลค้าวัสดุก่อสร้าง    

 
TH EN

นโยบายการคืนสินค้าและประกัน

 

นโยบายการคืนสินค้า
บริการคืนสินค้าคืออะไร

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับ kpphomemart คุณสามารถแจ้งคืนสินค้ากับ kpphomemart ได้ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังได้รับสินค้า หากเกินระยะเวลาดังกล่าว kpphomemart ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาการรับคืนเป็นรายกรณี

เงื่อนไขในการคืนสินค้า
 • คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้
 • สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย
 • จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น
 • สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย
 • ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
 • กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้า kpphomemart ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : kijpirmp@hotmail.com 

โทร : 02-312-2265, 02-312-2266  (จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-17.30 น.)

ไลน์:@kpphm

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อเราทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น

เงื่อนไขการคืนสินค้าสั่งผลิต 
 • กรณีลูกค้าซื้อสินค้าสั่งผลิตตามที่ระบุข้างต้น และได้มีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • หากสินค้าสั่งผลิตไม่เป็นไปตามรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบ สี ขนาด หรือน้ำหนักของสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิกคำสั่งซื้อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรวมถึงบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าขนส่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักสินค้าที่เพิ่มขึ้นที่เกิดจากกรณีดังกล่าว เป็นต้น

 

การคืนสินค้า
 • ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ kpphomemart ทราบ และนำส่งรูปถ่ายที่ชัดเจนของสินค้าที่มีปัญหาดังกล่าวให้กับเรา ภายในระยะเวลา 7 วันปฏิทินหลังจากได้รับสินค้า โดย เราจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วันทำการ

 

เนื่องจากสินค้าชำรุด จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือสีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ หรือสินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

1: หากสินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่  ผู้ขายกำหนด ทางเราจะทำการติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการเข้ารับสินค้าคืน ดังนี้

- กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จะใช้เวลาไม่เกิน 9 วันทำการ นับจากวันที่  แจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

- ต่างจังหวัด จะใช้เวลาไม่เกิน 20 วันทำการ นับจากวันที่  แจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ

2: ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมสินค้าให้อยู่ในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมจัดส่งตามมาตรฐาน หรือเทียบเท่ากับบรรจุภัณฑ์เมื่อครั้งที่ได้รับสินค้า โดยหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้างต้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างการจัดส่ง

 

การเปลี่ยน/คืนสินค้าหลังผ่านไปแล้ว 7 วัน 

      - ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องตรวจรับสินค้าทันทีภายหลังได้รับสินค้า โดยหากพบว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด แตกหักเสียหาย หรือมีสภาพไม่เป็นไปตามที่ระบุบนเว็บไซต์ จะต้องแจ้งให้ kpphomemart ทราบภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว

      - ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเงื่อนไขการคืนสินค้าภายหลัง 7 วัน กับผู้ขายโดยตรง

 

ขั้นตอนการคืนสินค้า

      - กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งขอคืนสินค้าที่ ฝ่ายบริการลูกค้าของ kpphomemart ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : kijpirmp@hotmail.com 

โทร : 02- 312-2265, 02-312-2266

086-307-5786, 087-509-1510, 062-6988999 จันทร์ ถึง เสาร์ 08.00-17.30 น.)

ไลน์: @kpphm

- หลังจากผู้ขายได้รับสินค้าคืน และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด scghome.com จะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อ

การคืนเงินในกรณีที่ผู้ซื้อขอคืนสินค้า
 

การคืนเงินเนื่องจากผู้ซื้อขอคืนสินค้า แบ่งออกเป็น 2 กรณี

กรณีสินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย, จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น, สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง kpphomemart จะทำการคืนเงินค่าสินค้า ค่าจัดส่ง และค่าบริการติดตั้ง (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อเต็มจำนวนตามที่จ่ายจริง โดยจะเริ่มดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าคืนจากผู้ซื้อ และทำการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

หลังจากคืนสินค้าแล้ว เมื่อไหร่จะได้รับเงินคืน?
 • Kpphomemart จะเริ่มกระบวนการคืนเงินให้กับคุณ เมื่อผู้ขายสินค้าได้รับสินค้าและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบกำกับภาษี เป็นต้น อย่างครบถ้วน และผู้ขายสินค้ามีการตรวจสอบแล้วว่า สินค้ามีสภาพเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาที่คุณจะได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับช่องทางชำระเงินที่คุณทำรายการ
 • หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรภายใน 18-33 วันทำการ* (เงินที่คืนจะแสดงในรอบบิลถัดไป**)
 • หากคุณชำระเงินด้วยเดบิต ธนาคารเจ้าของบัตรจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรภายใน 45 วันทำการ*

*วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ - วันเสาร์ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยระยะเวลาในการคืนเงินอาจมากกว่าขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตร หรือบัญชีของคุณ

** ขึ้นอยู่กับรอบการเรียกเก็บเงินและนโยบายการคืนเงินของบัตรเครดิตของคุณ (หากคุณไม่ได้รับเงินคืนหลังรอบบิลสองเดือนถัดไป โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตของคุณ)

 

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ขายสินค้าแต่ละราย


27 มกราคม 2565

ผู้ชม 423 ครั้ง

Engine by shopup.com